سکوت...................

یکــــــــــــــ دقیقه سکوتــــــــــــ !
بخــاطــــرِ تمــامِ آرزوهایــــی کــه در
حـــدِ یکـــــ فکـــر مانـــدنــد!!!
بخاطـــــرِ شبـــــــ هایـــی که با انـــدوه سپری کـــردیـــم ...
بخاطـــرِ قلبـــی که زیر پای کسانی که دوستشان داشتیم لِه شــــد ...!
به خاطــــرِ چشمانـــی که همیشه بارانی
ماندنــــد!!!
یکــــــــــــــ دقیقــه سکوتـــــــــــ!
به احترامِ کسانی که شـادی خــود را ...
با ناراحتــــــ کردنمان به دست آوردنــد!!!
بخاطرِ صداقتـــــــ که این روز هــا وجودش فراموش شده استــــــ ...
بخاطـــرِ محبّتــــ که بیشتر از همه مورد خیانت واقع گردیـــد!!!
یکــــــــــــ دقیقه سکوتـــــــــــــ !!!
به خاطـــرِ حرف هایــــی که هیچ وقتـــــــ گفته نشـــد!!!
برای احساسی که همیشه نادیــــــده گرفته شــــد !..............

/ 6 نظر / 10 بازدید
سه رگول

همچون انار خون دل از خویش میخوریم... غم پروریم... حوصله شرح قصه نیست

بوکانی

ﺧﺴﺘﻪ ﺍﻡ... ﺍﺯ ﺗﮑﺮﺍﺭ ﺩﻟﺘﻨﮕﯽ ﻫﺎﯾﻢ!!!... ﺍﺯ ﺗﻤﺎﻡ ﻧﺎﮔﻔﺘﻪ ﻫﺎﯾﻢ!!!... ﺍﺯ ﺳﮑﻮﺕ.... ﺍﺯ ﺍﻧﺘﻈﺎﺭ.... ﺍﺯ ﺗﻨﻬﺎﯾﯽ... ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﮐﻨﺎﺭ ﻫﻤﻪ... ﺗﻨﻬﺎ ﺩﺭ ﻣﯿﺎﻥ ﺟﻤﻊ... ﺗﻠﺦ ﺍﺳﺖ ﺑﺎﻭﺭ ﺗﻤﺎﻡ ﺣﻘﯿﻘﺖ ﻫﺎ.. ﺭﺳﯿﺪﻥ ﺑﻪ ﺣﻘﯿﻘﺘﯽ ﺗﻠﺦ... ﻭ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻦ ﺁﻥ.... ﻭﺗﺤﻤﻞ ﺁﻥ... ﺩﺭ ﮔﺬﺭ ﺳﺎﻟﻬﺎ...

مهریماه

خیلی سخته که یه عالمه حرف تو ذهنت و دلت باشه اما ترس از گفتنشون داشته باشی[ناراحت][لبخند]

مهربان

باید همیشه عذادار بود و داغدار. داغدار مرگ دوست داشتن ها مرگ اشکهای که می توانست از شادی باشد. مرگ رویاها

شبنم

خودت باش! به اعتبار هيچ شانه اي اشك نريز، به اعتبار هر اشكي شانه نباش! ادمي به خودي خود نمي افتد، اگر بيفتد ازهمان سمتي مي افتدك تكيه كرده است...!!!